Δίοδοι Παραπομπής – Υπηρεσίες Στήριξης Θυμάτων στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την υποστήριξη των θυμάτων λόγω της έλλειψης ενός αποτελεσματικού συστήματος πληροφόρησης για την παραπομπή σε υπηρεσίες υποστήριξης. Η Ελλάδα δεν προσφέρει επί του παρόντος γενικές υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων, παρά μόνο ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης για συγκεκριμένες ομάδες θυμάτων (τέκνα ή θύματα…

Riferimenti e percorsi di sostegno alle vittime – Servizi di Supporto alle Vittime in Italia

Nell’ambito del Progetto PROTASIS è stato realizzato il CATALOGO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE VITTIME, contente tutte le informazioni relative ai soggetti operanti in Italia. Oltre ad una parte di servizi validi a livello nazionale, il Catalogo elenca i servizi presenti nelle seguenti Regioni: Lazio; Emilia Romagna; Toscana; Liguria; Friuli Venezia Giulia; Trentino Alto Adige;…